นโยบายการคืนสินค้า และการรับประกัน

นโยบายการคืนสินค้า และการรับประกัน

นโยบายการคืนสินค้า บริษัทฯอนุญาตให้ลูกค้าทำการคืนสินค้าตามเงื่อนไขบริษัทได้ หรือเลือกสินค้าอื่นแทนได้ การคืนสินค้าหากมีข้อกำหนด ตรงตามเงื่อนไขของบริษัทเพื่อเข้ากระบวนการส่งคืนสินค้า

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการคืนสินค้า

1. สามารถส่งคืนสินค้าภายใน 7 วัน (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)

2. สินค้าต้องอยู่ในสภาพใหม่ และบรรจุภัณฑ์ไม่ถูกเปิดหรือเกิดความเสียหายทุกกรณี

3. ลูกค้ามีหลักฐานการสั่งซื้อ (หมายเลขคำสั่งซื้อ, ใบแจ้งยอดการสั่งซื้อ, บันทึกการจัดส่ง, บัญชีเงินฝากธนาคาร) เอกสารที่ระบุต้องครบถ้วน

4. สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่และถูกส่งกลับมาในบรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมกับอุปกรณ์เสริมทั้งหมด (รวมถึงคู่มือการใช้งาน, ใบรับประกันสินค้า, ใบรับรองผลิตภัณฑ์ของแท้) และของแถมที่ได้รับ

5. สินค้าจะต้องไม่ถูกนำมาใช้หรือติดตั้งหรือป้อนข้อมูลใดๆเข้าไป

6. สินค้าทั้งหมดที่ถูกปิดสนิทจะต้องไม่ถูกเปิด

7. ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายขนส่งทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในกรณีที่

1.สินค้าไม่เป็นไปตามคาดหวัง / ไม่พึงพอใจ

2.สินค้าไม่ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า

3.ลูกค้าเปลี่ยนใจ 

4.ลูกค้าไม่ต้องการสินค้าอีกต่อไป

5.สินค้าที่ลูกค้าสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า

วิธีการส่งคืนสินค้า

ก่อนการจัดส่งสินค้าคืน ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์จะคืนสินค้าเข้ามาที่บริษัทฯ ก่อนจากนั้นบริษัทฯ จะประสานงานและแจ้งขั้นตอนการจัดส่งสินค้าและที่อยู่ที่จะให้ส่งกลับไปยังลูกค้า

การคืนเงิน

การคืนเงินลูกค้าต่อเมื่อพบว่าสินค้าที่เราจำหน่ายให้ไป เกิดความผิดพลาดจากการผลิต ร่วมถึงกรณีการส่งคืนบรรจุภัณฑ์เดิมของสินค้าจะต้องคงสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหายและตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หากตรวจสอบสินค้าแล้วไม่ผิดเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ระยะเวลาในการคืนภายใน 15 วันทำการหลังจากทางบริษัทได้ตรวจสินค้าแล้วเสร็จ การคืนเงินให้กับลูกค้าทางบริษัทจะหักค่าธรรมเนียมธนาคาร และจะไม่ได้คืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนขึ้นอยู่กับสภาพของสินค้า, กล่องบรรจุสินค้า, การเสื่อมสภาพ และการใช้ไปของวัสดุสิ้นเปลือง, ซึ่งบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมและค่าเสื่อมเป็น 5%, 10%, 20%, 25%, 50% ของมูลค่าสินค้าที่คืน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทในการพิจรณาในทุกกรณีการคืนเงิน

ข้อสงวนสิทธิ์

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อขัดแย้งต่างๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน คืนเงิน หรือการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้านี้

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้หลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ หากสินค้าเป็น Pre-Order ใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ และการรับประกันตามสินค้านั้นๆ

เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายการคืนสินค้า

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด

15/96 ซอยวิภาวดี 56 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หมายเลขติดต่อ : โทร +66-2579-9119

(จันทร์ – เสาร์ : เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

อีเมลล์ : may@ inkman.co.th

Visitors: 310,708